สวธ. ระดมความคิดขับเคลื่อน รสชาติที่หายไป ปี 2

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมระดมเครือข่ายผู้ประกอบการ สาธารณสุข พัฒนาชุมชน Influencer สื่อมวลชนด้านอาหาร ทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น (Thailand Best Local Food) ปีที่ 2 ชู Soft power สร้างมูลค่าให้อาหารท้องถิ่น สู่เมนูยอดนิยมประจำจังหวัด หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันนี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เวลา 09.00 น. นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่น” โดยมี นางสาวปราณิสา เตียวพิพิธพร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน สวธ. กล่าวรายงาน นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ ผู้แทนองค์กรภาคีด้านสาธารณสุข พัฒนาชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการอาหาร Influencer และสื่อมวลชนด้านอาหาร เข้าร่วมประชุม

นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดี สวธ. กล่าวว่าโครงการ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ในปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดียิ่ง รวมถึงหลายเมนูก็ได้มีโอกาสต้อนรับ ครม.สัญจร การได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้รวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหาย มาสืบสาน พัฒนา สร้างสรรค์ ยกระดับเป็นอาหารประจำถิ่น รณรงค์ให้เกิดความตระหนักภาคภูมิใจอาหารไทยพื้นถิ่น ปลูกฝังค่านิยมการรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านแก่เยาวชนรุ่นใหม่ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าของอาหารไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

นางสาวปราณิสา เตียวพิพิธพร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน

ด้าน นางสาวปราณิสา เตียวพิพิธพร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สรุปผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นฯ (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งคณะทำงานในแต่ละจังหวัดจะต้องนำกลับไปดำเนินการคัดเลือกเมนูอาหารท้องถิ่นของตนเอง ตามหลักเกณฑ์ของ สวธ. ในสาระสำคัญ 5 ด้าน

  1. การใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น
  2. มีเคล็ดลับวิธีการปรุง/ มีประวัติความเป็นมา
  3. โภชนาการและสมุนไพร
  4. การสืบสานและถ่ายทอด
  5. ด้านการต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจ

การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 231 คน ประกอบด้วย วัฒนธรรมจังหวัด นักวิชาการวัฒนธรรม (ผู้รับผิดชอบโครงการ) และ Influencer และสื่อมวลชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 5 กิจกรรม

  1. การเสวนาเรื่อง “การสรุปผลการดำเนินงานกับการพัฒนายกระดับอาหารถิ่นอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล”
  2. การเสวนาเรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาอาหารไทยถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวและยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน” 
  3. การบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมนูอาหารถิ่น เพื่อการตลาด”  
  4. การบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาเมนูอาหารถิ่น สู่โมเดลธุรกิจและการเติบโตการตลาดดิจิทัล และเครื่องมือการเก็บผลโหวตเมนูถิ่นระดับจังหวัด”  
  5. การบรรยายหัวข้อ “การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ด้านอาหาร กับ AI ChatGPT”

หลังจากพิธีเปิด เป็นการเสวนาหัวข้อ การสรุปผลการดำเนินงานกับการพัฒนายกระดับอาหาร ถิ่นอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล” โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้กล่าวถึง ผู้บริโภครุ่นใหม่คำนึงถึงคุณค่าและประโยชน์สูงสุด ของอาหารที่จะบริโภคในแง่ของสุขภาพ ไม่ใช่รับประทานเพื่อความอร่อยหรือถูกปากเพียง รวมถึงการประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับอาหารในโครงการฯ  ด้านผู้แทนเครือข่ายจังหวัดระนอง(ผู้ประกอบการที่ต่อยอดเชิงสร้างสรรค์) นางสาวนงเยาว์ มานะเลิศสกุล ร้านติน คาเฟ่ จังหวัดระนอง ได้สรุปผลการดำเนินการและความสำเร็จของเมนู “ก๊กซิมบี” ที่ได้รับความนิยมและเป็นเมนูที่นักท่องเที่ยวต้องชิมเมื่อมาเที่ยวจังหวัดระนอง  นางลิลี่ แซ่ตั้ง ผู้แทนเครือข่ายจังหวัดจันทบุรี (นักพัฒนาชุมชน/ ตลาดชุมชน) พูดถึงผลการดำเนินการ/ความสำเร็จของเมนู ลุกกะทิชอง ซึ่งเป็นอาหาร เด่นจากชาติพันธุ์ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริม และต่อยอดสร้างความเข้มแข็งของตลาดชุมชน  ด้าน นายพรปวีณ์ กิจทรัพย์บารมี (เจ๊ต๊อกแต๊ก แรดแซ่บนัวบันเทิงศิลป์) ผู้แทนเครือข่าย Influencer พูดถึงแรงบันดาลใจในการทำ Content อาหารไทยถิ่น คำแนะนำ / มุมมอง / ประเด็น / ข้อพึงระวัง ในการสร้างการรับรู้ สร้างยอดผู้ติดตามพร้อมมีส่วนร่วมของผู้ชม โดยมี ดร.สง่า ดามาพงษ์ วิทยากรดำเนินรายการ ได้สรุปสาระสำคัญของโครงการในปี 2567 และนำเข้าสู่ความสำคัญในหัวข้อต่าง ๆ ของการประชุม

ช่วงบ่าย เป็นการเสวนาหัวข้อ “การส่งเสริมและพัฒนาอาหารไทยถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวและยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน” วิทยากรประกอบด้วย รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยภูมิปัญญาและการพัฒนาชุมชน พูดถึงความสำคัญและความพร้อมของการเกษตรในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารไทยถิ่น เชื่อมโยงไปสู่การสืบสานภูมิปัญญาและการพัฒนาชุมชน  พท.ป.อุบลรัตน์ มโนศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  พูดถึงความสำคัญของโภชนาการ/ สมุนไพร องค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริม และพัฒนาอาหารไทยถิ่น ทั้งในด้านคุณค่าและมูลค่า  นายจรงค์ศักดิ์ รองเดช (พี่สตังค์) พิธีกรและผู้ผลิตรายการ “ภัตตาคารบ้านทุ่ง” กล่าวถึงมุมมองในการหาจุดเด่นของอาหารถิ่นเพื่อการนำเสนอ วิธีการเล่าเรื่องอาหารไทยถิ่นในทุกภูมิภาค การสร้างสรรค์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาหารถิ่น  โดยมี นายวรพงศ์ ผูกภู่ วิทยากรดำเนินรายการ และสรุปสาระสำคัญในกรอบการทำงานของโครงการในปี 2567

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้และสามารถนำแนวทางที่ได้รับกลับไปดำเนินการคัดเลือกเมนูอาหารของจังหวัด ได้อย่างราบรื่น ได้เมนูอาหารถิ่นที่นำไปสู่กระแสความสนใจอย่างแพร่หลาย และเกิดความตระหนักภาคภูมิใจในอาหารไทยพื้นถิ่นของตนเอง รวมถึงสามารถพัฒนายกระดับและต่อยอดไปสู่อาหารจานพิเศษระดับสากล ที่เพิ่มคุณค่าและมูลค่าของอาหารไทย สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ การจดจำต่อสาธารณะ สวธ. ได้จัดการประกวดออกแบบ Logo และป้ายประจำโครงการ Thailand Best Local Food  สำหรับนำไปให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการประชาสัมพันธ์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน เยาวชนและบุคคลทั่วไป สมัครและส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวด พร้อมชิงรางวัลรวม 50,000 บาท ศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.culture.go.th หรือ Facebook อาหารไทยถิ่น Thailand Best Local Food และติดต่อได้ที่ กลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษ กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม โทรศัพท์ 022470013 ต่อ 1414 และ 1419  ในเวลาราชการ

#1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น #ThailandBestLocalFood #รสชาติ…ที่หายไป #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Nontawat
Nontawat
Articles: 37