Category Food

วธ. ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ร.๒ จัดนิทรรศการ ๗๗ เมนูอาหารทั่วไทย

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จัดนิทรรศการ ๗๗ เมนูอาหารทั่วไทย (Thailand Best Local Food) ให้ประชาชนได้เรียนรู้ พร้อมลิ้มรส ๓ เมนูอาหารถิ่นหาชิมยาก ณ อุทยาน ร.๒ อัมพวา สมุทรสงคราม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์…

สวธ. ระดมความคิด ยกระดับสมัชชาวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน ต่อยอด “รสชาติ…ที่หายไป”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่าย ยกระดับสมัชชาวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอาหารไทย เชิดชูอาหารถิ่น หนุนการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานกล่าวว่า ในนามกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอขอบคุณนายกเหล่ากาชาดจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ทุกจังหวัด รวมถึงคณะผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการ ที่ให้การสนับสนุนร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ และขอแสดงความยินดีกับเมนูจังหวัด…

สวธ. ระดมความคิดต่อยอดเมนู 77 จังหวัด “รสชาติ…ที่หายไป” The Lost Taste

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) พร้อมต่อยอดเมนู 77 จังหวัด “รสชาติ…ที่หายไป” The Lost Taste ระดมความคิดเห็นองค์กรภาคีเพื่อยกระดับอาหารถิ่น-สมัชชาอาหารพื้นบ้าน พร้อมกำหนดทิศทาง การสร้างสรรค์อาหารไทย เชิดชูอาหารถิ่น อย่างยั่งยืน นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอาหารไทย…