Category Training

“ศิลปินแห่งชาติสืบสายลายศิลป์ ๒๕๖๖” โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ  สืบทอดศิลปะสร้างแรงบันดาลใจสู่เยาวชน

ร่วมรักษาและสืบทอดศิลปะอันล้ำค่า พัฒนาทักษะและสร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ กับโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลปินแห่งชาติสืบสายลายศิลป์ ๒๕๖๖” วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลปินแห่งชาติสืบสายลายศิลป์ ๒๕๖๖” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนางมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร และศิลปินแห่งชาติ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม พร้อมชมการแสดง “สุนทรียนาฏยกวี” โดยนางรัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปิดท้ายด้วยโชว์สุดพิเศษ “สาน ศิลป์ กวี คีตา”…