สวธ. เปิดสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ๒๕๖๖

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม กำลังเปิดสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ใน ๓ สาขา ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์, สาขาศิลปะการแสดง และสาขาวรรณศิลป์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าและเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปะแขนงต่าง ๆ ไว้ไม่ให้สูญหาย โดยองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะส่งรายชื่อ ประวัติและผลงานของศิลปิน เข้ารับการพิจารณาประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สามารถเขียนแบบ เสนอประวัติและผลงานตามรายละเอียด ในคู่มือหลักเกณฑ์และการรับสมัครบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สมควรได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ

สามารถดาวน์โหลดประกาศและคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะฯ คลิกที่นี่ โดยต้องมีหนังสือนำเรียนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมจัดส่งข้อมูลไปยัง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๑๑, ๑๒๒๐ และ๑๓๒๖ ตามวัน เวลา ราชการ ต่างจังหวัดขอรับรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Nontawat
Nontawat
Articles: 37