เปิด “ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว” สัมผัสวิถีไทยเชื้อสายจีน หนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วธ. จับมือจังหวัดชลบุรี เปิด “ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว” สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน เผยแพร่ประเพณีไหว้พระจันทร์ พร้อมดันตลาดบกเป็น Soft Power หนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นและประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมมือกับจังหวัดชลบุรี จัดพิธีเปิด “ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว” ที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงวัฒนธรรม

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัว “ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว” หนึ่งในกิจกรรม “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้บริหาร วธ. และ สวธ. นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ผู้นำชุมชนฯ ผู้ขับเคลื่อนตลาด เครือข่ายทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยว ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ เวทีหน้าศาลเจ้าแม่ทับทิม ตลาดจีนชากแง้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมภายในงานเปิดตลาดมีทั้งการสักการะองค์เจ้าแม่ทับทิม, ขบวนสิงโตแห่ต้อนรับ, การแสดง “สิงโตสีสัน-พระจันทร์เรืองแสง”, พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดบก, ชมโต๊ะไหว้พระจันทร์ของชุมชน, ชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เช่น การระบายสีหน้ากากจีน การพับกระดาษม่านโบตั๋น การสานตระกร้ามะกรูดใบเตย การทำถุงหอมมงคล การทำถ่านดูดกลิ่น, ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และชมบรรยากาศบ้านเรือนเก่าและตลาดย้อนยุค

พิธีเปิดงานตรงกับวันไหว้พระจันทร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งชาวชุมชนมีการจัดประเพณีไหว้พระจันทร์กันอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญเพื่อสักการะพระจันทร์ที่มีบุญคุณต่อชีวิตมนุษย์

ชุมชนบ้านชากแง้ว เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี ที่ยังคงสภาพตึกเก่าโบราณ ตลอดจนวิถีชีวิตคนไทยเชื้อสายจีนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

จากคำบอกเล่าของคนรุ่นเก่าบันทึกไว้ว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเกือบทั้งหมดเป็นชาวจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ทำให้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ยังคงมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์อันโดดเด่น โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมจีน

การที่ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้วได้รับเลือกเป็น 1 ใน 10 ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทยในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ

ความเป็นมาของการคัดเลือก 10 ตลาดบก เกิดจากการปรับบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นหลักมาสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม “การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนและอัตลักษณ์ไทย สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม” คัดเลือกตลาดบกและตลาดน้ำที่มีศักยภาพและความพร้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม พร้อมสนับสนุนขยายช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ให้ตลาดบกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความยั่งยืน

สวธ. ได้ดำเนินโครงการด้วยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมต่อการบริหารจัดการชุมชนและบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาที่มีอยู่ นำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนให้สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและองค์กรเครือข่าย ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการองค์กร และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่

มีการเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ตลาดน้ำวัดท่าการ้อง (อยุธยา) เป็นที่แรก เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 เปิดตลาดน้ำกลางป่ากวางโจว (เพชรบุรี) เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566

ในช่วงวันที่ 22 – 24 กันยายน พ.ศ. 2566 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม และเปิดตลาดน้ำอีก 4 แห่ง คือ ตลาดน้ำคลองแห (สงขลา) ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก (ราชบุรี) ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง (สมุทรปราการ) และตลาดน้ำอัมพวา (สมุทรสงคราม)

ใครสนใจมาเที่ยวตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่เพิ่งเปิดตลาดไปเมื่อวานนี้ (29 ก.ย. 66) สามารถมาเที่ยวได้ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 – 21.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้ว โทร. 081 870 4636

รวมทั้งสามารถมาร่วมพิธีเปิดงาน “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” กับกระทรวงวัฒนธรรม ได้ที่ตลาดบกอีก 9 แห่งที่เหลือทั่วทุกภูมิภาค ในวันหยุดสุดสัปดาห์ตามปฏิทินกิจกรรมนี้ได้เลย

◉ วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น.
ตลาดสู้ศึกคึกคัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

◉ วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น.
ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขง เชียงคาน จังหวัดเลย

◉ วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น.
ตลาดคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

◉ วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น.
ตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

◉ วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น.
ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

◉ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น.
ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

◉ วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น.
ตลาดเขมราษฎร์ธานี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

◉ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น.
ตลาดตรอกโรงยา อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

◉ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.
ตลาดเก่าหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

Nontawat
Nontawat
Articles: 37