สวธ. ระดมความคิดต่อยอดเมนู 77 จังหวัด “รสชาติ…ที่หายไป” The Lost Taste

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) พร้อมต่อยอดเมนู 77 จังหวัด “รสชาติ…ที่หายไป” The Lost Taste ระดมความคิดเห็นองค์กรภาคีเพื่อยกระดับอาหารถิ่น-สมัชชาอาหารพื้นบ้าน พร้อมกำหนดทิศทาง การสร้างสรรค์อาหารไทย เชิดชูอาหารถิ่น อย่างยั่งยืน

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอาหารไทย อาหารท้องถิ่น ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทย รวมถึงรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย และอาหารท้องถิ่น ต่อยอดสมุนไพรไทย สรรพคุณทางเลือกและส่งต่อเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายวัฒนธรรมในการบริหารจัดการภูมิปัญญาด้านอาหารอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทย นั้น

นายโกวิท เผยว่า จากผลการคัดเลือก “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” รวม 77 เมนู ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ประกาศไป เกิดกระแสตอบรับส่งผลให้สังคมและประชาชนตื่นตัวอย่างกว้างขวาง หันมาตระหนักถึงความสำคัญของเมนูอาหารประจำท้องถิ่น ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็น soft power ที่สำคัญของประเทศ สวธ. จึงได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ในวันที่ 20 กันยายน 2566 เริ่มเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ  ประกอบด้วยการเสวนาสำคัญ คือ “การพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการฯ อาทิ ดร.สง่า ดามาพงษ์  ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์   ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล  เชฟสตางค์ (ภัตตาคารบ้านทุ่ง)  ต่อด้วยการเสวนาที่เครือข่ายด้านอาหารไม่ควรพลาด คือ “ก้าวแรกสู่การยกระดับของสมัชชาวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน” และปิดท้ายด้วยหัวข้อ “อาหารถิ่น อาหารไทย ยกระดับอย่างไร ให้สร้างสรรค์ ได้อย่างยั่งยืน” โดยผู้แทนจากททท. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มูลนิธิชีววิถี (BioThai)  เชฟอ๊อฟ (เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย)  เชฟสตางค์ (พิธีกรรายการอาหาร) และวรพงศ์ ผูกภู่ ดำเนินรายการ ซึ่งผลจากการประชุมในครั้งนี้ สวธ. และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จะสามารถนำไปกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนต่อไป

และ ในวันที่ 21 กันยายน นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. สวธ.ขอเชิญร่วมงาน “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ประจำปีซึ่งจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลองค์กร หน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมรดกภูมิปัญญาของชาติและมีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” รสชาติ…ที่หายไปพร้อมเปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมงาน ชมและ *ชิม 77 เมนู (รอบประชาชน เวลา 14.00 น.) ณ อาคารอเนกประสงค์ – ลานหน้า ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Nontawat
Nontawat
Articles: 37