เปิด “ตลาดสู้ศึกคึกคัก” ย่านเก่าแก่สมัยกรุงศรีฯ สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และเครือข่ายวัฒนธรรม จับมือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิด “ตลาดสู้ศึกคึกคัก” บนถนนสายวัฒนธรรมอันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ร่วมชม ชิม ช้อป ของดีของชุมชน ส่งเสริมอัตลักษณชุมชนและอัตลักษณ์ไทย สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พร้อมสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นและประเทศ

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดตัว “ตลาดสู้ศึกคึกคัก” เป็นตลาดบกแห่งที่ 2 จากโครงการ “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสังคม แดงโชติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายชาญวิทย์ อุณหสุทธิยานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด ผู้นำชุมชนฯ ผู้ขับเคลื่อนตลาด เครือข่ายทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยว ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ตลาดสู้ศึกคึกคัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดบก เยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และขึ้นชื่อของตลาด และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นอัตลักษณ์ของตลาดสู้ศึกคึกคัก

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานเปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีเป้าหมายและพันธกิจสำคัญในการเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ให้มีการรักษา สืบทอด และพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และพัฒนาตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยดำเนินการคัดเลือกตลาดบกที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านสถานที่และชุมชน พร้อมร่วมมือร่วมใจพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับตลาดบก จำนวน 10 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ซึ่งนับว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ตลาดวัฒนธรรมสู้ศึกคึกคักแห่งนี้ ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 10 ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ด้าน นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ในปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการคัดเลือกตลาดบกและตลาดน้ำที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นตลาดสืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยตลาดวัฒนธรรมสู้ศึกคึกคัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินโครงการด้วยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมต่อการบริหารจัดการชุมชนและบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาที่มีอยู่ นำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนให้สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและองค์กรเครือข่าย ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการองค์กร และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่

พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ถนนสู้ศึกมี “ชุมชนหัวบ้าน” มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า “ชุมชนเกาะหลัก” เป็นพื้นที่แรกในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากมีเกาะใหญ่อยู่ในทะเลอ่าวประจวบฯ ซึ่งชุมชนแห่งนี้เริ่มแรกเป็นชุมชนของชาวประมง ที่มีผู้คนทั้งคนไทยและคนจีนอาศัยอยู่จนเป็นชุมชนใหญ่ และเรียกคนในชุมชนว่า “คนเกาะหลัก” ซึ่งบริเวณของชุมชนได้ขยายตัวใหญ่ขึ้น เพราะเป็นพื้นที่สำหรับพักหลบลมมรสุมแก่นักเดินเรือค้าขายจากกรุงเทพมหานครและภาคใต้ รวมถึงกลุ่มพ่อค้าชาวจีนที่เดินเรือค้าขายจากเพชรบุรีไปยังชุมพร และความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ที่ชุมเกาะหลักนี้ เป็นจุดเติมน้ำจืดธรรมชาติไว้นำไปใช้บนเรือ ดังนั้นชุมชนนี้จึงเป็นชุมชนที่มีทั้งคนมาตั้งรกรากและแวะมาพักชั่วคราวระหว่างเดินเรือ ก่อนจะมาเป็นถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก

ชุมชนเกาะหลัก เป็นชื่อเดิมของ “ชุมชนหัวบ้าน” มีถนนเส้นหลักตัดผ่าน เป็นถนนที่มีประวัติศาสตร์ของวีรกรรมสงครามโลกครั้งที่ 2 (สงครามมหาเอเชียบูรพา) เมื่อปี พ.ศ.2484 ถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้ ถูกใช้เป็นทางผ่านของทหารญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกเพื่อเดินทัพต่อไปยังประเทศพม่าหรือเมียนมาในปัจจุบัน จึงได้ชื่อว่า “ถนนสู้ศึก”

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศให้ถนนสายนี้เป็นถนนสายวัฒนธรรม 1 ใน 11 แห่ง เป็นชุดแรกเมื่อปี 2560 และเปิดเป็น “ตลาดสู้ศึกคึกคัก” ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เพลิดเพลินกับการเดินชมถ่ายรูปกับบรรยากาศบ้านเรือนเก่า ตลาดแบบย้อนยุค ช้อป ชิมอาหาร ผลิตภัณฑ์ สินค้าหลากหลายของชาวชุมชน และร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ สนุกสนานอีกมากมาย อาทิ ตักบาตรเช้าวันอาทิตย์อุทิศให้วีรชน, การบรรเลงวงดนตรีไทย, กิจกรรมลีลาศและรำวง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวให้ทุกท่านมาเช็คอินกัน เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นศาลหลักเมืองแห่งแรกของจังหวัดประจวบฯ, วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง, ร้านศรีเสนาะ, พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านจารย์ไก่, Street Art, คาเฟ่ลับกลางเมืองประจวบฯ, ก๋วยเตี๋ยวเรือ 9 บาท และบ้านขนมปังฮะจิ

“ตลาดสู้ศึกคึกคัก” ณ ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันเย็นวันอาทิตย์ เวลา 16.00 – 20.00 น. และร่วมกิจกรรม “ตักบาตรถนนสู้ศึก รำลึกวีรชน” ได้ทุกวันอาทิตย์ 7.00 – 8.00 น.

Nontawat
Nontawat
Articles: 37