สวธ. ระดมความคิด ยกระดับสมัชชาวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน ต่อยอด “รสชาติ…ที่หายไป”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่าย ยกระดับสมัชชาวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอาหารไทย เชิดชูอาหารถิ่น หนุนการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานกล่าวว่า ในนามกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอขอบคุณนายกเหล่ากาชาดจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ทุกจังหวัด รวมถึงคณะผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการ ที่ให้การสนับสนุนร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ และขอแสดงความยินดีกับเมนูจังหวัด ที่ได้รับการยกย่องเป็น “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ประจำปี นี้ และการประชุม เสวนาในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีที่สร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายด้านอาหาร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อน ยกระดับเมนูอาหารพื้นบ้าน พัฒนาต่อยอดให้เป็นเมนูยอดนิยม เพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่น กระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้จังหวัดและประเทศ ต่อไป

ด้านนางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนเกิดความตระหนักภาคภูมิใจในอาหารไทยพื้นถิ่น และต่อยอดเป็น soft power พัฒนายกระดับสู่อาหารจานเด็ด เพิ่มมูลค่าให้อาหารไทย ด้วยวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรจากชุมชน นำมาสร้างสรรค์นำเสนอในมุมมองใหม่ เพิ่มศักยภาพยกระดับเมนูอาหารนานาชาติเทียบเท่าสากล และปลูกฝังค่านิยมการรับประทานอาหารที่ปรุงจากภูมิปัญญาพื้นบ้านแก่เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างความโหยหาอดีตให้แก่คนรุ่นเก่า รวมถึง การส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมในระดับประเทศต่อไป  การประชุมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 250 คน ประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ภาคีเครือข่าย ผู้ทรงคุณวุฒิโครการและวิทยากร รวมถึงผู้ประกอบการด้านอาหารโภชนาการรวมถึงการท่องเที่ยว

กิจกรรมการเสวนาในวันที่ 20 กันยาน 2566 ประกอบด้วย

  • “การพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการฯ อาทิ ดร.สง่า ดามาพงษ์  ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์   ผศ. ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล  เชฟสตังค์ (ภัตตาคารบ้านทุ่ง)

  • “ก้าวแรกสู่การยกระดับของสมัชชาวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน” โดย ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัด ภาคีวัฒนธรรม ผู้แทนชุมชน ผู้ประกอบการร้านอาหารจาก 5 ภูมิภาค

  • “อาหารถิ่น อาหารไทย ยกระดับอย่างไร ให้สร้างสรรค์ ได้อย่างยั่งยืน” โดย ผู้แทนจาก ททท. กรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มูลนิธิชีววิถี (BioThai)  เชฟอ๊อฟ (เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย)  เชฟสตังค์ (พิธีกรรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง) และวรพงศ์ ผูกภู่ ดำเนินรายการ


ผลจากการประชุมในครั้งนี้ สวธ. และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จะสามารถนำไปกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนต่อไป

และ ในวันที่ 21 กันยายน นี้ ในงาน “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” เวลา 14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีกำหนดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลองค์กร หน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมรดกภูมิปัญญาของชาติ และมีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” รสชาติ…ที่หายไป โดยเปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ชมและ *ชิม 77 เมนู ฟรี (รอบประชาชน เวลา 14.00 น.) ณ ลานหน้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งในวันสุดท้ายของการประชุม วันที่ 22 กันยายน 2566  มีการบรรยายหัวข้อ “การถอดบทเรียนและพัฒนาการของเครือข่ายทางวัฒนธรรม รวมถึงความก้าวหน้าและพัฒนาการจากการทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม” โดย นายวรพงศ์ ผูกภู่ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ

———————————-

Nontawat
Nontawat
Articles: 37