เปิดตัว “ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ” เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเครื่องเงิน เครื่องเขิน ย่านวัวลาย 

กระทรวงวัฒนธรรม จับมือจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัว ตลาดชุมชนวัดศรีสุพรรณ ตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย สัมผัสวิถี “กาดหมั้ว คัวเงิน คัวเขิน ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนวัดหมื่นสาร และชุมชนวัดนันทาราม” เผยแพร่ภูมิปัญญา soft power ส่งเสริมการท่องเที่ยว อุดหนุนสินค้าของดีชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดตัวตลาดบก “ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ” หนึ่งในกิจกรรม “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน  นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวรายงาน นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายดิเรก สิทธิการ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ผู้รังสรรค์อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ  ผู้บริหารวธ. นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมวัฒนธรรม 16 จังหวัดภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผู้นำชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนวัดหมื่นสาร และชุมชนวัดนันทาราม (ย่านวัวลาย) ผู้ขับเคลื่อนตลาด นักท่องเที่ยวและประชาชน เข้าร่วมงานเมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีเป้าหมายและพันธกิจสำคัญในการเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มีการรักษาสืบทอด พัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยทุนทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : การดำเนินงานพัฒนาตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย และจัดพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม พร้อมสนับสนุนขยายช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ ในวงกว้าง ให้ตลาดชุมชนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป

ด้าน นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าทุนทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม “การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทย สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการคัดเลือกตลาดบก และตลาดน้ำ ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดย “ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินโครงการด้วยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมต่อการบริหารจัดการชุมชนและบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาที่มีอยู่ นำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนให้สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและองค์กรเครือข่าย ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการองค์กร และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ “กาดหมั้ว คัวเงิน คัวเขิน ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนวัดหมื่นสาร และชุมชนวัดนันทาราม” (ย่านวัวลาย) หรือที่เรียกกันว่า “ถนนคนเดินวัวลาย” อยู่ในเขต ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นถนนทางเดิน ที่มีลักษณะเป็นตลาดนัดกลางคืน ทั้งสองข้างทางมีทั้งร้านขายเครื่องเงิน เครื่องเขิน อาหาร สินค้าพื้นเมือง และของฝากของที่ระลึก ตลอดแนวทางเดิน ตั้งแต่แยกประตูเชียงใหม่ จนถึงแยกประตูหายยา ถนนทิพย์เนตร เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงเม็งราย ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร และพื้นที่ปากทางจากถนนวัวลาย เข้าสู่วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงิน อีกประมาณ 500 เมตร โดยมีวัดศรีสุพรรณเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ บูรณาการทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นกับการท่องเที่ยววิถีชุมชนเครื่องเงิน เครื่องเขิน ย่านวัวลาย 

“ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นความโชคดีของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ (ย่านวัวลาย) ได้รับเลือก เป็น 1 ใน 10 ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงวัฒนธรรม  อันจะเป็นการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดความคึกคัก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังให้แก่เยาวชน ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมนำไปสู่การอนุรักษ์สืบสาน โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเกิดความมั่นคง ยั่งยืนได้” นายวีรพงศ์กล่าว

พิธีเปิดตลาดชุมชนวัดศรีสุพรรณ เริ่มด้วย การแสดงฟ้อนล้านนาต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนบริเวณหน้าตลาด จากนั้นประธานพร้อมคณะฯ เข้ากราบสักการะพระพุทธปาฏิหาริย์ (พระเจ้าเจ็ดตื้อ) หน้าอุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ (รังสรรค์โดย นายดิเรก สิทธิการ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์) และเข้ากราบนมัสการและถวายผ้าไตร แก่ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ และถวายหนังสือที่ระลึก จากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดงานโดยมี การแสดงชุด “กึกก้องเภรี นาฏยดนตรี วิถีกาดบก ชุมชนวัดศรีสุพรรณ” โดยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เมื่อประธานกล่าวเปิดงานแล้ว ได้มอบของที่ระลึกให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จากนั้น ประธานได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดบกวัฒนธรรมชุมชนศรีสุพรรณ จากนั้น จึงได้เดินเยี่ยมชมบรรยากาศตลาด กาดหมั้ว คัวเงิน คัวเขิน ร่วมกิจกรรม “ตำจิ้นแห้ง” 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น “รสชาติ…ที่หายไป” The Lost Taste ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานมีการบรรเลงดนตรีพื้นเมือง สร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลิน และยังการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุด “ฟ้อนคัวเงินงาม” โดย นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ บริเวณข่วงหลังอุโบสถเงิน อีกด้วย

ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นตลาดบก ลำดับที่ 6 ต่อจาก  

  • ตลาดจีนโบราณชากแง้ว จังหวัดชลบุรี 
  • ตลาดสู้ศึกคึกคัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ตลาดเชียงคาน จังหวัดเลย
  • ตลาดคลองบางหลวงภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
  • ตลาดริมน้ำคลองแดนจังหวัดสงขลา

ตลาดบกที่จะจัดพิธีเปิดลำดับต่อไป ได้แก่ 

  • ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 
  • ตลาดเขมราษฎร์ธานี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 
  • ตลาดตรอกโรงยา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
  • ตลาดเก่าหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
Nontawat
Nontawat
Articles: 37