สวธ. จับมือจังหวัดยโสธร จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ผลักดัน Soft Power สร้างมูลค่ามรดกภูมิปัญญา

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับ จังหวัดยโสธรและภาคีเครือข่าย ผลักดัน Soft Power 5F จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ปี ๒๕๖๖ เพื่อยกระดับและพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ต่อยอดในการสร้างมูลค่าและรายได้โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ปี ๒๕๖๖ โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ดร.ประยงค์ แก่นลา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ สกลนคร หนองคาย มุกดาหาร ร้อยเอ็ด วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ผู้บริหารสำนักงานเครือข่ายงดเหล้า (สคล.) ประธานสภาวัฒนธรรมทุกอำเภอ ท่านนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน โดยระยะเวลาการจัดงานตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ เวทีสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานในพิธีเปิดเผยว่า งานวัฒนธรรมนั้นเป็นของพี่น้องประชาชนทุกคน  การฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา ต่อยอด สืบสาน เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพวกเราทุกคน ทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจ การที่ประเทศชาติจะอยู่รอดและมั่นคงได้นั้น เพราะเรามีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรือง อีกประการหนึ่ง กระทรวงวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ Soft Power ของคนในชุมชน เพื่อยกระดับและพัฒนาความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่าและสร้างรายได้จากทุนทางวัฒนธรรม รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนางานด้านศิลปะ วัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยมิติทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านผ้า (Fashion)  อาหาร (Food)  ประเพณี (Festival)  ภาพยนตร์ (Film) และมวยไทย (Fighting) หรือที่เรียกกันว่า 5F นอกจากนี้ การปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมโดยการตั้งเป็นชมรม หรือ ชุมนุม หรือเครือข่ายวัฒนธรรมในสถานศึกษาก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญ การสร้างความตระหนัก รู้ เข้าใจ ให้เด็กและเยาวชนเกิดความรัก ความกตัญญู เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าของพื้นถิ่นของตน ให้กับ บุตรหลานที่มีต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ ท้องถิ่น แผ่นดินเกิด และทำให้เป็น Solf Power ในครัวเรือนอีกด้วย

รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังได้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่รางวัล คนดีศรีวัฒนธรรมยโสธร ทั้ง ๑๔ ท่าน โล่รางวัล โรงเรียนเครือข่ายสร้างสุข ปลอดภัยในสถานศึกษา ทั้งระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก ระดับดี และระดับเครือข่ายวัฒนธรรม จำนวน  ๒๘ โรงเรียน โล่รางวัลหน่วยงาน องค์กร ที่ให้การสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธร สภาวัฒนธรรมอำเภอและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน ๑๐ องค์กร

ด้าน ดร.ประยงค์ แก่นลา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร กล่าวว่า การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ นับว่า ได้รับความร่วมมือและเกิดประสิทธิภาพสูงยิ่ง จากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมทุกอำเภอได้พัฒนางานพัฒนาตนเองอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล จนสมควรที่จะได้เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ  สภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรทั้ง ๙ อำเภอ จึงมีมติร่วมกัน สนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ Soft Power ของคนในชุมชน เพื่อยกระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมูลค่าและสร้างรายได้จากทุนทางวัฒนธรรม รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนางานด้านศิลปะ วัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามนโยบายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรม  ผ่านการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียงและสร้างเครือข่ายภาคีวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการและสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร การแสดงศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน หมอลำเพลิน หนังประโมทัย รำวงย้อนยุค การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร การแสดงผลงานของโรงเรียนเครือข่ายวัฒนธรรม การเดินแบบผ้าไทย การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง เช่น บัวผัน ทังโส เก๋กรกต หมอลำหงส์ฟ้า ร็อคคงคย และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ของกิน ของใช้และของดี ๔ ภาค

ผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ ๒-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รวม ๙ วัน ๙ คืน ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

Nontawat
Nontawat
Articles: 37