สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประกวดหนังสือดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการกระจายหนังสือดี มีคุณภาพ และสารประโยชน์สู่สาธารณชนให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อกระตุ้นให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้จัดพิมพ์ ผู้ประพันธ์ ผู้วาดภาพประกอบ และบุคคลทั่วไปผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการผลิตหนังสือ เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญที่จะผลิตหนังสือดี มีคุณค่า มีสารประโยชน์ รวมทั้งพัฒนารูปแบบและเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีหนังสืออ่านที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นการประกวดหนังสือที่ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2566 ในปีนี้มีผู้ประพันธ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งหนังสือประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 338 เรื่อง จากสำนักพิมพ์กว่า 90 แห่ง

ผลการพิจารณาตัดสินหนังสือให้ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2567 มีหนังสือได้รับรางวัล 56 เรื่อง แบ่งเป็น

  • รางวัลดีเด่น 14 เรื่อง
  • รางวัลชมเชย 42 เรื่อง

🏆หนังสือสารคดี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

🏆หนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และชีวประวัติ

1) เรื่อง กุหลาบเปอร์เซียในแดนสยาม
ประพันธ์โดย กุสุมา รักษมณี
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

🏆หนังสือสารคดี ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ

2) เรื่อง คู่มือนำชม 33 พระอารามหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เมืองโบราณ (ในนามบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด)

🏆หนังสือนวนิยาย

3) เรื่อง หากน้ำตายังคิดถึงก้อนเมฆ
ประพันธ์โดย ศิริ มะลิแย้ม
จัดพิมพ์โดย แป้นพิมพ์ พับลิชชิ่ง

🏆หนังสือกวีนิพนธ์

4) เรื่อง ท่ามกลางวิถีโลกพลิกผัน
ประพันธ์โดย วรวุฒิ ภักดีบุรุษ
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เรืองอรุณ

🏆หนังสือรวมเรื่องสั้น

5) เรื่อง DIVINE BEING ไม่ใช่มนุษย์ และตัวตนอื่นๆ
ประพันธ์โดย จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แซลมอน ในเครือบริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

🏆หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี

6) เรื่อง เจ้าชายน้อยกับเพื่อนใหม่ในล้านนา
ประพันธ์โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

🏆หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 – 11 ปี ประเภทบันเทิงคดี

7) เรื่อง เรื่องเล่าชาวชะนี
ประพันธ์โดย จริยา บรอคเคลแมน และ จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์
จัดพิมพ์โดย NSTDA Shop สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

🏆หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 – 11 ปี ประเภทสารคดี

8) เรื่อง เมื่อมะลิผลิบาน
ประพันธ์โดย ผศ.สุทัศน์ ปาละมะ
จัดพิมพ์โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

🏆หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี ประเภทบันเทิงคดี

9) เรื่อง โคโค่กับนกฟีนิกซ์ที่หายไป
ประพันธ์โดย วงเวลา
จัดพิมพ์โดย ภารวี ชีวพันธุศรี

🏆หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี ประเภทสารคดี

10) เรื่อง ปาด นักรายงานอากาศประจำบ้าน
ประพันธ์โดย ศาตพจี รินสุวรรณ
จัดพิมพ์โดย Artbook

🏆หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี ประเภทร้อยกรอง
ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

🏆หนังสือการ์ตูน และ/หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก (อายุ 6-11 ปี)
ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

🏆หนังสือการ์ตูน และ/หรือนิยายภาพทั่วไป (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

11) เรื่อง เบบี้ ONE MORE TIME
ประพันธ์โดย วัฒนา เพ็ชรสุวรรณ์
จัดพิมพ์โดย บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

🏆หนังสือการ์ตูนปกิณกะเชิงสร้างสรรค์

12) เรื่อง การ์ตูนเล่มละบาป : แลกชีวิต / ฤทธิ์โจรบู๊ / ชู้ไร้อันดับ / ลับลวงใจ / เมาให้ลืม
ประพันธ์โดย นิพนธ์ นิค
จัดพิมพ์โดย บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

🏆หนังสือสวยงามทั่วไป

13) เรื่อง เทวรูปา : ประติมานวิทยาฮินดูจากประติมากรรมชิ้นเอกในศิลปะอินเดีย
ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี
จัดพิมพ์โดย ทีมงาน What The Book Publishing

🏆หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก

14) เรื่อง ร้องเป็นเล่นสนุก บทร้องเล่นเด็กไทย
ประพันธ์โดย พี่มู
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

📔รางวัลชมเชย 42 เรื่อง

📔หนังสือสารคดี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มี 3 เรื่อง

1) เรื่อง เข้าใจ…แล้วไปต่อ
ประพันธ์โดย นพ.ธิติพันธ์ ธานีรัตน์
จัดพิมพ์โดย โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

2) เรื่อง ภูมิทัศน์ภายในอาคาร
ประพันธ์โดย ปารณ ชาตกุล
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3) เรื่อง สัตว์ทะเลไทยใกล้สูญพันธุ์
ประพันธ์โดย ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์

📔หนังสือสารคดี ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และชีวประวัติ มี 3 เรื่อง

4) เรื่อง เครื่องเคลือบดินเผาประดับในศิลปกรรมล้านนา
ประพันธ์โดย ฐาปกรณ์ เครือระยา
จัดพิมพ์โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) ประจำปีงบประมาณ 2566

5) เรื่อง พุทธศิลป์ล้านนา : รูปแบบ แนวคิด และการวิเคราะห์
ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ดร.ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี

6) เรื่อง โลก/สลับ/สี
ประพันธ์โดย ชนินทร์ ชมะโชติ
จัดพิมพ์โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด (สำนักพิมพ์สารคดี)

📔หนังสือสารคดี ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ มี 2 เรื่อง

7) เรื่อง เราไม่ได้ไปคีร์กีซสถานกันทุกวัน
ประพันธ์โดย พลอยอาภา ชุณหะนันทน์
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บัน ในเครือ บจก.บันลือ พับลิเคชั่นส์

8) เรื่อง 25 HOW TO อยู่กับ คนออทิสติก อย่างเข้าใจ
ประพันธ์โดย สุรเชษฐ์ ฆังนิมิตร
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ไรเตอร์โซล

📔หนังสือนวนิยาย มี 3 เรื่อง

9) เรื่อง กาสักอังก์ฆาต
ประพันธ์โดย กิตติศักดิ์ คงคา
จัดพิมพ์โดย บริษัท 13357 จำกัด

10) เรื่อง แก่นไม้หอม
ประพันธ์โดย กิ่งฉัตร
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ลูกองุ่น

11) เรื่อง ออกลายงิ้ว
ประพันธ์โดย แพทริก เหล่า
จัดพิมพ์โดย บริษัท เป็นหนึ่งสำนักพิมพ์ จำกัด

📔หนังสือกวีนิพนธ์ มี 3 เรื่อง

12) เรื่อง จักรวาลในชานเรือน
ประพันธ์โดย รังสิมันต์ จุลหริก
จัดพิมพ์โดย สมโชค จุลหริก

13) เรื่อง มังกรคาบแก้ว
ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร

14) เรื่อง รมณีย์แห่งชีวิต
ประพันธ์โดย นภาลัย สุวรรณธาดา
จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยรังสิต

📔หนังสือรวมเรื่องสั้น มี 3 เรื่อง

15) เรื่อง คอลลาจบรรเลง
ประพันธ์โดย แพรพลอย วนัช
จัดพิมพ์โดย วรรณวนัช เตชะศิลป์เจริญ

16) เรื่อง ท่านกัปตันและเรื่องเล่าของคนอื่นๆ
ประพันธ์โดย ศิริวร แก้วกาญจน์
จัดพิมพ์โดย ผจญภัยสำนักพิมพ์

17) เรื่อง หรือเราถูกเลือกให้แหลกสลาย
ประพันธ์โดย ศิริ มะลิแย้ม
จัดพิมพ์โดย แป้นพิมพ์ พับลิชชิ่ง

📔หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี มี 3 เรื่อง

18) เรื่อง ชื่นใจ ผลไม้ไทยอร่อยจัง
ประพันธ์โดย ทิพย์วรรณ แสวงศรี
จัดพิมพ์โดย บริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) จำกัด

19) เรื่อง ร้องเป็นเล่นสนุก บทร้องเล่นเด็กไทย
ประพันธ์โดย พี่มู
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

20) เรื่อง หมูหมู
ประพันธ์โดย ครูชีวัน
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

📔หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี ประเภทบันเทิงคดี 2 เรื่อง

21) เรื่อง กาลครั้งหนึ่ง ณ กาลาปากอส
ประพันธ์โดย ปองพล อดิเรกสาร
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

22) เรื่อง ชวนเล่นรอบดอยตุง
ประพันธ์โดย พี่หมีขาว
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

📔หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี ประเภทสารคดี 3 เรื่อง

23) เรื่อง ก๊อบแก๊บกับเพ็ตตี้
ประพันธ์โดย แมวอมยิ้ม
จัดพิมพ์โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

24) เรื่อง เที่ยวป่าพาเพลิน
ประพันธ์โดย พี่หมี แห่งป่าใหญ่
จัดพิมพ์โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

25) เรื่อง พายล่องท่องเพลิน
ประพันธ์โดย พี่หมี แห่งป่าใหญ่
จัดพิมพ์โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

📔หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี ประเภทบันเทิงคดี มี 2 เรื่อง

26) เรื่อง แค่สนิทกับตัวเองให้เป็น
ประพันธ์โดย คิดมาก
จัดพิมพ์โดย springbooks ในเครือบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

27) เรื่อง เรื่องของ ป้อง
ประพันธ์โดย กอบสินธุ์ กล่อมปัญญา
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สีน้ำ

📔หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี ประเภทสารคดี มี 3 เรื่อง

28) เรื่อง ปีสุดท้ายระหว่างพ่อกับลูกชาย
ประพันธ์โดย กิตติศักดิ์ คงคา, ณภัทร สัตยุตม์ และถนอม เกตุเอม
จัดพิมพ์โดย บริษัท 13357 จำกัด

29) เรื่อง วิถีเรือ สู้เพื่อฝัน บึ้ด..จ้ำ..บึ้ด
ประพันธ์โดย ฤทธิฤต อัคริยานนท์
จัดพิมพ์โดย แป้นพิมพ์ พับลิชชิ่ง

30) เรื่อง A LONG WAY TO GO ไปในทางที่ไม่รู้
ประพันธ์โดย ภาริอร วัชศิริ
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บัน ในเครือ บจก.บันลือ พับลิเคชั่นส์

📔หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี ประเภทบทร้อยกรอง มี 3 เรื่อง

31) เรื่อง ภูริทัตชาดก
ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย สุปาณี พัดทอง

32) เรื่อง เมธาวาที
ประพันธ์โดย เมธาวี ก้านแก้ว
จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยรังสิต

33) เรื่อง อนันตราสวามิภักดิ์
ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ

📔หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก (อายุ 6 – 11 ปี) มี 1 เรื่อง

34) เรื่อง เรื่องผีๆ รอบโลก : ผีอินโดนีเซีย
ประพันธ์โดย ทองปราย สตูดิโอ
จัดพิมพ์โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

📔หนังสือการ์ตูน และ/หรือนิยายภาพทั่วไป (อายุ 12 ปีขึ้นไป) มี 3 เรื่อง

35) เรื่อง การ์ตูนประวัติศาสตร์สุโขทัย เมืองมรดกโลก
ประพันธ์โดย นายณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์
จัดพิมพ์โดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

36) เรื่อง จิตตะ X เลมี่ กับภารกิจแห่งโลกเมต้าเวิร์ส
ประพันธ์โดย สุธารส เนินปลอด
จัดพิมพ์โดย บริษัท สกายแล็บ จำกัด

37) เรื่อง LIFE of TRY ชีวิตต่าย ขายหัวเราะ
ประพันธ์โดย ต่าย
จัดพิมพ์โดย บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

📔หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ ประเภทปกิณกะเชิงสร้างสรรค์
ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

📔หนังสือสวยงามทั่วไป มี 2 เรื่อง

38) เรื่อง แผนที่ประเทศไทย 77 จังหวัด : ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว
ประพันธ์โดย สิริรัตน์ ยิ้มเจริญ และ พรเพ็ญ ครูรัตนานุวัฒน์
จัดพิมพ์โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

39) เรื่อง วัดปทุมวนาราม
ประพันธ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ กรรชิต จิตระทาน และ รองศาสตราจารย์ กวีไกร ศรีหิรัญ
จัดพิมพ์โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📔หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง

40) เรื่อง ชื่นใจ ผลไม้ไทยอร่อยจัง
ประพันธ์โดย ทิพย์วรรณ แสวงศรี
จัดพิมพ์โดย บริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) จำกัด

41) เรื่อง เมืองดินดี
ประพันธ์โดย แมวอมยิ้ม
จัดพิมพ์โดย โครงการ นิทานวิทยาศาสตร์น่ารู้ สู่หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

42) เรื่อง หนูรอบรู้ ชวนเพื่อนดูบ้านของสัตว์
ประพันธ์โดย นันทวัน วาตะ
จัดพิมพ์โดย AMARIN Kids ในเครือบริษัท อมรินทร์คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)


Junsorn
Junsorn
Articles: 7