วธ. ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ร.๒ จัดนิทรรศการ ๗๗ เมนูอาหารทั่วไทย

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จัดนิทรรศการ ๗๗ เมนูอาหารทั่วไทย (Thailand Best Local Food) ให้ประชาชนได้เรียนรู้ พร้อมลิ้มรส ๓ เมนูอาหารถิ่นหาชิมยาก ณ อุทยาน ร.๒ อัมพวา สมุทรสงคราม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ในการนี้ ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารวธ.  นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เฝ้ารับเสด็จ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดขาดเศียรขาดกร  การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ ขับเสภาเทิดพระเกียรติ การแสดงหุ่นกระบอก การบรรเลงวงดนตรีไทยและวงดุริยางค์สากล -สาธิตและจำหน่ายอาหารคาวหวานในบทพระราชนิพนธ์ ขนมพื้นบ้าน และขนมไทยโบราณ  สาธิตงานหัตถศิลป์ อาทิ การขึ้นรูปเครื่องประดับ งานเครื่องแขวน งานดอกไม้ประดิษฐ์ การทำหัวโขน เครื่องเบญจรงค์ สินค้า OTOP สมุทรสงคราม  นิทรรศการด้านการเกษตร  นิทรรศการวัตถุดิบท้องถิ่นสมุทรสงคราม ตลาดน้ำ-ตลาดบก ร้านค้าชุมชนสมุทรสงคราม เป็นต้น

นอกจากนี้ ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดนิทรรศการ “๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ให้ประชาชนและผู้เข้าชมงานได้ศึกษาเมนูอาหารถิ่นทั่วไทย ๗๗ เมนู พร้อมสาธิตและให้ชิมเมนูอาหารถิ่น ได้แก่ ยำส้มโอ จังหวัดนครปฐม  เมี่ยงดอกบัว จังหวัดปทุมธานี  แกงรัญจวน จังหวัดสมุทรสงคราม  ในระหว่างวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

#อาหารไทยอาหารถิ่น #1จังหวัด1เมนู #เชิดชูอาหารถิ่น #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Nontawat
Nontawat
Articles: 37